پنجشنبه, 6 آذر 1393 - الخميس 05 صفر 1436 - Thursday 27th November 2014

دانشگاه آزاد شاهین شهر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان


کشتی پهلو گرفته


در این اندیشه فرو رفته بودم که:با دست تنها (بى یاور) به پا خیزم(و حق خود و مردم را بگیرم)


و یادر این محیط پر خفقان و تاریکیکه پدید آورده‏اند صبر کنم،محیطى که: پیران را فرسوده،جوانان را پیر،


و مردان با ایمانرا تا واپسین دم زندگى بهرنج وا مى‏دارد.(عاقبت) دیدمبردبارى و صبر به عقل


و خردنزدیکتر است.لذا شکیبائى ورزیدم؛ولى به کسى مى‏ماندم که خاشاکچشمش را پر کرده


و استخوان راهگلویش را گرفته است.


امیرالمومنین_نهج البلاغه/خطبه سوم